Bëschschoul Brill

Zu Esch an der Brillschoul ginn d'Klassen aus dem C2 all Dag an de Bësch an dat schonn zënter e puer Joren.