Bewegtes Lernen am C3 an am C4 zu Sëll

Bewegte Schule – Beweegung am Alldag souwuel an dePausemomenter (och Mini-Pausen während den Unterrëchtsphasen) wéi och an deLéiermomenter abauen fir d’Léiere vun de Kanner ze fërderen (Léieren duerch amat Beweegung) wéi awer och d’Konzentratioun ze stäerken. A natierlech spilltd’Beweegung och hei hire Rôle als Ausgläich, souzesoen als Ventil fir demnatierleche Beweegungsdrang vun de Kanner am Schoulalldag besser gerecht zeginn.