Blended-Learning am Lycée Josy Barthel zu Mamer

Säit epuer Joer gëtt et am Lycée Josy Barthel Mamer elo schonn de BlendedLearning. An engem Setting, dee Präsenz- a Fernunterricht verbënnt,léieren d'Schülerinnen a Schüler dobäi a verschiddene Fächer nieft demfachspezifesche Léierprogramm zugläich gezielt digital, kooperativan autonom ze schaffen. Dëst ënnerstëtzt si net nëmmen an hirerEntwécklung hin zu selbststännegen an eegeverantwortlechenIndividuen, ma vermëttelt hinnen zugläich zentral Kompetenze fird'Liewen am 21. Joerhonnert.