Braingym zu Tandel am C2

Braingym – eng Approche fir am Alldag d’Kanner an hirem Léieren op ënnerschiddler Art & Weis z’aktivéieren oder eben och a Pausemomenter mol z’entschleunegen an de Kapp “fräi” ze kréien. Aménagement de la classe flexible – de Klassesall esou gestalten, dass an ënnerschiddleche Positiounen a Formen kann geléiert ginn; een Emfeld schafen wat d’Léieren vun de Kanner stimuléiert.