De Churermodell an der Grondschoul zu Mamer

Säit 2019, fonctionéieren an der Grondschoul zu Mamer eng Rei Klassen nom sougenannte Churermodell. Mir waren ons bei de Gast Weydert an d'Klass ukucke wat de Churermodell ass a wei een de ganz einfach och a senger Klass kann ëmsetzen. Dobäi krute mir och nach en Tipp deen een direkt a senger Klass ëmsetze kann, onofhängeg dovun ob een nom Churermodell schafft oder net.
Wann dëse Reportage Iech virwëtzeg gemaach huet an dir méi iwwert de Churermodell wëllt gewuer ginn, kënnt dir iech iwwert folgende Link fir eng Hospitatioun an der Grondschoul Mamer umellen.