D’Xbox an der Klass – Asaaz vun digitale Spiller an der Gondschoul Miersch

Beim Kevin Neuhengen, Enseignant am Cycle 4 an der Grondschoul Miersch, gehéieren digital Spiller zum Klassenalldag. An dësem Reportage gesi mir wéi d’Schüler d’Xbox complementaire zum Buch an zum Computer, als Informatiounsquell benotzen.