Einführung – Meine eigene Datenerhebung

An dësem Video gëtt erkläert, zu wéi engem Zäitpunkt a wéi een seng eegen Donnéeën mat der Hëllef vu Questionnairen erhiewe kann.
Pour aller plus loin