Gesellschaftspiller am Sproochenunterrecht

Beim Gérard Kraus am Cours gëtt reegelméisseg gespillt. Wat dësen Enseignant aus dem Lycée Bel-Val dozou beweegt Gesellschaftsspiller a sengem Unterrecht anzebannen, wéi hien dat ugeet a wat seng Schüler dovun halen, gesitt dir an dësem Reportage.