Partizipativ Schoulkultur am LTPES

Den LTPES huet sech als Ziel gesat eng partizipativ Schoulkultur z’etabléieren. Wat dat genau heescht a wéi d’Ëmsetzung an der Praxis ausgesaït, gitt dir an dësem Video gewuer.