Preventiounsprojet am LCE

Am Iechternacher Lycée hunn 3 Enseignanten e Projet an d'Liewe geruff, deen als Ziel huet dei Jugendlech ze sensibiliséieren, dass si net alles sollen op de soziale Reseauen deelen. Wat sinn d'Konsequenzen, wat versteet een ënnert non Assistance à personne en danger a wei soll e reagéieren, wann een Zeie vun zum Beispill enger Kläpperei ass? Mat Hëllef vun engem Film an Aarbechtsblieder, déi zesumme mat de Kanner, mat der Police, mat enger Affekotin fir Jugendrecht a mam SEPAS erschafft goufen, ginn si deene Jugendlechen Äntwerten op déi Froen.