Wuelbefannen am Lycée Guillaume Kroll

Den Bertrand Goergen (Directeur adjoint LGK) an d’Jacky Rocha (Member CDS) erklären wéi am LGK Wuelbefannen definéiert an geliewt gëtt an anhand vun wéi engen Mesure d’Schüler/-innen mat abezunn kënne ginn.