Wuelbefannen am Lycée Technique du Centre

Den Max Fischbach (Directeur adjoint - LTC) an d’Jeannine Richter (Member CDS) erklären wéi am LTC Wuelbefannen definéiert an geliewt gëtt an anhand vun wéi engen Mesure d’Schüler/-innen mat abezunn kënne ginn.