Wuelbefannen am Schoulalldag – Nathalie Keipes (Directrice CePAS)

Interview mam Nathalie Keipes, Directrice vum CePAS, zum Thema Wuelbefannen am Schoulalldag a konkret Pisten zur Ëmsetzung an de Schoulen.