Gesellschaftsspiller am Sproochenunterrecht

Am Lycée Bel-Val benotzt de Gérard Kraus Gesellschaftsspiller an e VR-Brëll fir d’Schüler méi zum Schwätzen ze bréngen. Wat fir eng Spiller sech besonnesch dofir eegenen a wei esou eng Schoulstonn ausgesäit, dat wore mer ons an de Lycée ukucken.
Pour aller plus loin