Braingym zu Tandel am C2

Braingym – eng Approche fir am Alldag d’Kanner an hirem Léieren op ënnerschiddler Art & Weis z’aktivéieren oder eben och a Pausemomenter mol z’entschleunegen an de Kapp “fräi” ze kréien. Aménagement de la classe flexible – de Klassesall esou gestalten, dass an ënnerschiddleche Positiounen a Formen kann geléiert ginn; een Emfeld schafen wat d’Léieren vun … Continued

Raus an d’Natur mam C2 vun Harel

D’Danièle Gira, d’Fabienne Atten an d’Manon Pauly ginn zënter engem gudde Joer emol an der Woch an d’Natur. Ënnerstetzt gi si dobäi vum Laurence Lambotte vum Centre Nature et Forêts Buerfelt.

Bëschschoul Millebaach C1

D’Laurence Belch, d’Tihana Babacic an d’Tina Majerus gi, wa meiglech, all Dag an de Bësch. Ausser wann et rit era reent. Si mierken wei gutt dat de Kanner an och den Enseignanten deet. Dofir hu si eng extra Formatioun an Däitschland gemaach.

Bëschschoul Millebaach C2

D’Martine Konijnenberg geet all Woch emol mat hire Schüler an de Bësch. Wei esou e Moien an der Natur ausgesäit, dat si mer ons mat him ukucke gaangen.

Bewegtes Lernen am C3 an am C4 zu Sëll

Bewegte Schule – Beweegung am Alldag souwuel an dePausemomenter (och Mini-Pausen während den Unterrëchtsphasen) wéi och an deLéiermomenter abauen fir d’Léiere vun de Kanner ze fërderen (Léieren duerch amat Beweegung) wéi awer och d’Konzentratioun ze stäerken. A natierlech spilltd’Beweegung och hei hire Rôle als Ausgläich, souzesoen als Ventil fir demnatierleche Beweegungsdrang vun de Kanner am … Continued

ALR Talents am Réidener Lycée

Individuell kënnen op all Schüler anzegoen an hier Intressen ze fuerderen ass souwuel an der Grondschoul wei och am Lycée net ëmmer einfach. Am Réidener Lycée bidden se dofir all Freiden Atelieren un, wou e sech kann am Ufank vum Schouljoer, no sengen Intressen aschreiwen. Dat Ganzt leeft ënnert dem Numm ALR Talents.