Dossier thématique n°2/2023: Outdoor education

Ënnert dem Begrëff „Outdoor Education“ fënnt een eng Reih pedagogesch Konzepter déi sech, obwuel si sech an diverse Punkten ënnerscheeden, alleguer doduerch auszeechnen, dass hei…

Dossier thématique n°1/2023: (Digital) Game-based Learning

Dat analoogt Spill gehéiert schonn ëmmer zu eiser pedagogescher Praxis dozou an ass am Unterrecht ob di eng oder aner Manéier present. Mee och dat digitaalt Spill dierf…

Dossier thématique n°4/2022: Bildungsräume gestalten

D’Gestaltung vum Léierraum kann entscheedend dozou bäidroen, dass Léieren nach e Stéck besser ka geléngen, doduerch dass ee raimlech Viraussetzunge schaaft déi di pedagogesch Virgoensweis…

Dossier thématique n°3/2022: Leadership pédagogique

Der Begriff des „Leadership“ hat mittlerweile auch im Bildungsbereich seinen Platz. Um Personen mit Führungs- und Koordinationsverantwortung im Bildungsbereich bei diesen Aufgaben zu unterstützen, wurde…

Dossier thématique n°2/2022: Blended Learning

La situation sanitaire exceptionnelle causée par la pandémie de la COVID-19, le débat autour du processus d’enseignement/apprentissage hybride ou Blended Learning a été relancé. Ce…

Dossier thématique n°1/2022: Le bien-être de la communauté scolaire

Dans ce dossier thématique, nous avons recueilli des propos de différents acteurs dans le domaine de l’enseignement sur le sujet du bien-être de la communauté…

Dossier thématique n°4/2021: La pédagogie active

Dans ce dossier thématique, nous avons tenté, à travers des points de vue de la science, d'experts et de personnes du terrain, de donner un…

Dossier thématique n°3/2021: Les compétences numériques des élèves

An dësem Dossier thématique, fannt dir eng ganz Rei interessant Ressourcen ewéi Artikelen, Expert talks oder nach Resuméen vu Studien, déi d’Thema vun den digitale…

Dossier thématique n°2/2021: Les établissements scolaires en temps de crise sanitaire

Ce dossier thématique vise à donner un aperçu sur des expériences faites, en incluant aussi bien la face sombre et les pièges à éviter que les lueurs d’espoir en jetant…

Dossier thématique n°1/2021: L’autoévaluation des établissements scolaires

Quelle est la tendance internationale et locale en matière d’autoévaluation des établissements scolaires ? Qu’est-ce qui rend la démarche efficace ? Comment contribue-t-elle au développement…